REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W SOBOLEWIE

 

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: „miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane wg przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych” (KPK, Kan 1205).

Cmentarz jest miejscem modlitwy, ciszy i refleksji. Należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

 1. Zasady ogólne
 2. Cmentarz w Sobolewie jest katolickim cmentarzem wyznaniowym i należy do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Rodziny i św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie.
 3. Cmentarz jest otwarty w okresie letnim od 8.00 do 22.00 w okresie zimowym od 8.00 do 20.00.
 4. Zarząd cmentarza
 5. Czynności związane z zarządzaniem i administrowaniem cmentarzem wykonuje proboszcz parafii działając osobiście lub przez upoważnione przez siebie osoby.
 6. Do zarządu cmentarza należy:
 • przyjmowanie zwłok do pochowania i przydzielanie miejsca do urządzenia grobu,
 • obsługa pogrzebów, tzn. kopanie grobów, przygotowywanie grobowców do pochówków, chowanie zwłok i ekshumacje oraz piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych,
 • przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych,
 • prowadzenie dokumentacji cmentarza wynikającej z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów, wraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem z dnia z dnia 21 lipca 2003 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów,
 • utrzymywanie porządku,
 • planowanie, zakładanie i utrzymywanie zieleni (koszenie trawy, pielęgnacja drzew, nasadzenia),
 • wykonywanie wszelkich prac związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem cmentarza, w tym przygotowanie kwater pod groby murowanych i ziemnych zgodnie z planem zagospodarowanie przestrzennego terenu,

 

 1. Postanowienia porządkowe

 

 1. Na cmentarzu niedozwolone jest:
 • przebywanie poza godzinami otwarcia,
 • przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających, palenie papierosów,
 • wprowadzania zwierząt,
 • niszczenia zieleni, niszczenie lub samowolne przemieszczanie elementów małej architektury,
 • wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucanie śmieci nie pochodzących z cmentarza, wypalanie śmieci,
 • zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnię miejsca grzebalnego, ustawianie ogrodzeń, sadzenie drzew i krzewów
 • wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zgody administratora (nie dotyczy pracowników cmentarza),
 • handlowanie i zarobkowanie bez zgody administratora,
 • usuwanie lub niszczenie na grobach tablic i napisów dotyczących osób tam pochowanych,
 • zabierania kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów,
 • chodzenie po urządzonych miejscach grzebalnych
 • samowolne wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich.

 

 1. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć kartę zgonu z pieczęcią Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobów. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów. Symbole umieszczane na nagrobkach muszą odpowiadać charakterowi cmentarza.
 3. Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, likwidacje grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew i krzewów wysokopiennych, należy uzyskać zgodę administratora
 4. Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać pisemną zgodę od administratora na jej wykonanie. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.
 • Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.

 

 1. Zasady dysponowania grobem i wnoszenie opłat

 

 • Przydziału miejsca na grób (lub gotowego grobu) dokonuje zarząd cmentarza na prośbę rodziny. Osoba, która dokonuje opłaty, tzw. pokładnego, staje się dysponentem grobu. Opłata jest związana z utrzymaniem czystości na cmentarzu (wywóz śmieci) oraz z prowadzeniem prac inwestycyjnych na cmentarzu.
 • Na cmentarzu można zarezerwować miejsce na przyszły pochówek po opłaceniu wybranego miejsca.
 • Przez wpłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.
 • Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje grób jako porzucony. Zgodnie z Prawem cmentarnym i postanowieniem niniejszego Regulaminu grób może zostać wydzierżawiony innemu dysponentowi i przeznaczony do nowego pochówku.
 • Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po 20 latach ponownie można użyć grobu do pochowania, chyba że zainteresowana osoba udowodni do niego swoje prawo i uiści opłaty pobierane zawsze po upływie 20 lat.
 • Wysokość opłat cmentarnych nie przekracza opłat ustalonych dla cmentarzy komunalnych. Jest ona ustalana w porozumieniu z Radą Parafialną. Dotyczy to także opłat za postawienie nagrobka. W przypadku niedostatku materialnego rodziny zmarłego wysokość opłat może zostać zmniejszona.
 • Wysokość opłat za tzw. pokładne wynosi obecnie (2017 rok) 480 zł (2 zł /miesiąc/ 20 lat). Jeśli dysponent grobu na dzień pogrzebu nie jest w stanie zapłacić pokładnego na 20 lat, może to uczynić na krótszy okres, na 10 lat (240 zł). Gdyby jednak po upływie określonego czasu zaczęły obowiązywać nowe stawki, wówczas należność za prolongatę grobu nalicza się wg obowiązujących stawek.
 • Wysokość opłat za przedłużenie dzierżawy grobu na kolejne 20 lat wynosi obecnie (2017 rok) 480 zł (2 zł/miesiąc/20 lat).
 • Dysponent grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
 • Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania, gdzie można zasięgnąć również informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Sprawy wykraczające poza regulamin ustala się z zarządem cmentarza.
 • Wszelkich opłat związanych z tzw. pokładnym, prolongatą grobu na kolejne 20 lat, rezerwacją miejsca lub wykonaniem pomnika dokonuje się w kancelarii parafialnej.
 • Regulamin zaczyna obowiązywać z dniem 22 października 2017 roku.